Meistä

Educa-logo

Suomen Akatemian lippulaivahanke 1.1.2024–30.4.2028

EDUCA – Koulutuksen tulevaisuus -lippulaivan tehtävänä on tuottaa uutta tietoa ja luoda ymmärrystä siitä, miksi oppimistulokset laskevat, miksi koulutuksen keskeyttäminen lisääntyy ja miten teknologiaa käytetään opetuksessa. Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa mukana ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. Lippulaivaa johtaa professori Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta.

Tavoitteena on edistää koulutuksen kehittämistä tutkimustiedon avulla ja tukea tietoperusteista johtamista. Lippulaivan avulla vahvistetaan koulutuspoliittisten päätösten ja kokeilujen tutkimusperusteisuutta sekä opettajien ja rehtoreiden osaamista. Tutkimus tulee lisäämään ymmärrystä yksilöllisten ja sosiaalisten oppimisprosessien variaatiosta sekä koulujen välisiä eroja selittävistä tekijöistä. Tutkimuksen perusteella pyritään tunnistamaan niin oppilaiden optimaalisia oppimishetkiä kuin koulutukseen kiinnittymisen ongelmia ja koulupoissaolojen lisääntymisen syitä. Lisäksi tavoitteena on luoda skaalautuvia digitaalisia ratkaisuja opetuksen arkeen ja hyödyntää oikea-aikaista teknologiaa niihin oppimisen konteksteihin, joissa se tutkitusti tuottaa parempia tuloksia. 

EDUCA-lippulaivassa rakennettavan aineistoinfrastruktuurin avulla pystytään keräämään erittäin laajoja koko maan kattavia pitkittäisaineistoja lasten ja nuorten oppimistuloksista, oppimisvaikeuksista, motivaatiosta ja hyvinvoinnista. Nämä tiedot voidaan myös yhdistää jo olemassa oleviin rekisteriaineistoihin, mikä mahdollistaa monipuolisen ja monitieteisen aineistoanalyysin ja tekoälypohjaiset ennusteet. Aineistoinfrastruktuuri tullaan myös avaamaan laajasti tutkijoiden käyttöön.

EDUCAn keskeinen aineistokokonaisuus koskee Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua. Siinä tarkastellaan, mitä tapahtuisi, jos lasten esiopetus aloitettaisiin vuotta nykymallia aikaisemmin. Mielipiteet usein eriävät sen suhteen, mikä olisi lapsen kannalta paras koulunaloitusikä, ja onko pedagogisesti tai taloudellisesti kannattavaa investoida varhaisemman koulunaloittamisen vaatimiin resursseihin. Asian selvittämiseksi eduskunta sääti joulukuussa 2020 lain kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta, johon valittiin satunnaisesti 148 kuntaa ja päiväkoteja eri puolilta Suomea. Siihen osallistuu noin 35 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta, jotka on arvottu kokeilu- ja verrokkiryhmiin. EDUCAn tutkimusryhmä yhdistää valtavan pitkittäisseurannan aineiston kymmenistä eri viranomaisrekistereistä saatuihin tietoihin. Nämä aineistot voivat yhdessä kertoa kokeilun vaikuttavuudesta ja antaa tietoa päätöksenteon tueksi.